{!title

The project « European Cities for a European Energy Policy » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

The project « European Cities for a European Energy Policy » was funded with the support of the European Union under the Programme

The day of 02/09/2019 was dedicated to welcome the international participants from all the staff of the Municipality of Foiano. Different representatives of local institutions welcomed the international partnership and gave ideas on future development of this project and partnership.

Aktivitātes februārī

Aktivitātes februārī

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta" ietvaros tiek rīkotas šādas aktivitātes februāra mēnesī:

Pasākumi, kuri vērsti uz komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidi Riebiņu novada Stabulnieku pagastā ir pabeigti

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis bija izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tika veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11 - 1,69 km, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.     

Aktivitātes janvārī

Aktivitātes janvārī

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099 "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta" ietvaros tiek rīkotas šādas aktivitātes janvāra mēnesī:

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros novembrī un decembrī tika organizētas ekonomiska uztura pagatavošanas nodarbības. Nodarbību laikā iedzīvotāji tika informēti par veselīga uztura pielietošanu ikdienā, kā arī kopā ar nodarbību vadītāju tika praktiski gatavoti veselīgi ēdieni. Nodarbības notika Silajāņu KN, Galēnu KN, Sīļukalna KN, Stabulnieku KN, Riebiņu KC un Kastīres bibliotēkā.

Kopš septembra, aktīvi tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes – vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas notika Riebiņos, Rušonas pagastā un Stabulnieku pagastā. Deja kā pozitīvu emociju lādiņš - zumbas dejas nodarbības aktīvi notiek gan Riebiņos, gan Aglonas stacijā. Kā arī jogas nodarbības notiek Galēnos un Sīļukalnā. Ikviens novada iedzīvotājs veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos var piedalīties bezmaksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.


Attīstības un plānošanas daļa

 

Papildinājumi aktivitātēm novembrī, decembrī

Papildinājumi aktivitātēm novembrī, decembrī

Īstenots Zivju fonda projekts „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”

Īstenots Zivju fonda projekts „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”

Riebiņu novada dome realizējusi Valsts Zivju fonda projektu „Laivas motora iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu novada ūdenstilpēs”.

 

Projekta mērķis – iegādāties laivas piekaramo dzinēju 50 ZS, līdz ar to paaugstinot zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu efektivitāti Riebiņu novada pašvaldības kompetencē esošajos ezeros, kuros notiek licencētā makšķerēšana.

Riebiņu novadā jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens

Kā zināms, Riebiņu novads, it īpaši Rušonas pagasts, ir bagāts ar ūdens resursiem, tāpēc pašvaldībai, sadarbojoties ar uzņēmējiem, jāattīsta ūdens tūrisma pakalpojumu piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Riebiņu novadā, turpinoties projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”) aktivitātēm,   iegādāts jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens.

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Riebiņu novadā ir pabeigti pirmie grants ceļi, pārējos turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017 .gadā ir uzsākusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, arī 2019. gadā turpināsies četru pašvaldības autoceļu būvdarbi.

Turpinās darbi uz Riebiņu novada ielām un ceļiem uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai

Turpinās darbi uz Riebiņu novada ielām un ceļiem uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novada pašvaldības kā projekta sadarbības partneri.

 

» 1 2 3