{!title

Projektu organizācijas process pašvaldībā

Projektu rakstīšana, vadīšana un realizācija ir Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas pārziņā. Daļā strādā četri cilvēki – daļas vadītāja un trīs projektu vadītājas. Kopš 2004. gada, kā pastāv Riebiņu novads, ir īstenoti vairāk kā 100 projekti – sakārtotas publiskās ēkas, labiekārtotas teritorijas, ierīkots publiskais internets, iegādāti pamatlīdzekļi, inventārs, u.c., novada izglītības iestādēm, kultūras namiem, bibliotēkām. Iegādāti tērpi gan dziedātājiem, gan dejotājiem. Uzstādīti soliņi, uzbūvēts gājēju tiltiņš un celiņš, utt.

Riebiņu novadā projektu izstrāde ir saskaņā ar Riebiņu novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gada rīcības plānu.

Projekta realizācijas gaitā nepārtraukti kontrolē izpildes grafiku un, ja ir novirzes no grafika, tad tiek lūgts projekta laika grafika grozījumi. Tā nodrošina naudas izlietojumu tikai projektā paredzētiem mērķiem. Projekta vadīšanai ir 3 funkcijas:

1) Plānošana – tās uzdevumi ir - risināmo uzdevumu noteikšana; realizācijas gaitas plānošana (plānot struktūru), laika un termiņu plānošana (darba secības plānošana); personāla plānošana; resursu plānošana (izmaksas, robežstabus); norises un kontroles punktu plānošana; kvalitātes plānošana; obligāto atskaišu un pārskatu formu un satura noteikšana.

2) Uzraudzība ietver - faktiskā stāvokļa noskaidrošana par uzraugāmajiem lielumiem (darba apjoms, izmaksas, termiņi). Noskaidro kādi darbi kādos termiņos ir veikti, un cik naudas tam patērēts. Salīdzina faktiskos un plānotos lielumus, termiņus, izmaksas. Konstatē novirzes. Ja novirzes ir nelielas, tad izstrādā pasākumus, kā tās novērst. Ja lielas, tad projekta vadītājs izstrādā pasākumus, kā šīs novirzes novērst. Lielu noviržu novēršanas iespējas: veikt izmaiņas plāna rādītājos; veikt izmaiņas mērķa nostādnēs; veikt izmaiņas projekta nosacījumos.

3) Organizācija un koordinācija - sadala darbus izpildītājiem, rīko sēdes, sanāksmes, koordinē un atskaitās, sastāda ziņojumus. 

Lietotie SAĪSINĀJUMI Saīsinājumu SKAIDROJUMS
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ESF Eiropas Sociālais fonds
ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
KKF Kultūrkapitāla fonds
LVAF Latvijas Vides aizsardzības fonds
KPFI Klimatu pārmaiņu finanšu instruments