{!title

Pasākumi, kuri vērsti uz komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidi Riebiņu novada Stabulnieku pagastā ir pabeigti

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis bija izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tika veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11 - 1,69 km, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.     

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās projekta aktivitātēs

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”. Projekta ietvaros novembrī un decembrī tika organizētas ekonomiska uztura pagatavošanas nodarbības. Nodarbību laikā iedzīvotāji tika informēti par veselīga uztura pielietošanu ikdienā, kā arī kopā ar nodarbību vadītāju tika praktiski gatavoti veselīgi ēdieni. Nodarbības notika Silajāņu KN, Galēnu KN, Sīļukalna KN, Stabulnieku KN, Riebiņu KC un Kastīres bibliotēkā.

Kopš septembra, aktīvi tiek īstenotas fiziskās projekta aktivitātes – vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kas notika Riebiņos, Rušonas pagastā un Stabulnieku pagastā. Deja kā pozitīvu emociju lādiņš - zumbas dejas nodarbības aktīvi notiek gan Riebiņos, gan Aglonas stacijā. Kā arī jogas nodarbības notiek Galēnos un Sīļukalnā. Ikviens novada iedzīvotājs veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus rīkotajos pasākumos var piedalīties bezmaksas.

Aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai gan mājas lapā www.riebini.lv , gan sociālajos tīklos un piedalīties rīkotajos pasākumus bez maksas.


Attīstības un plānošanas daļa

 

Riebiņu novadā jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens

Kā zināms, Riebiņu novads, it īpaši Rušonas pagasts, ir bagāts ar ūdens resursiem, tāpēc pašvaldībai, sadarbojoties ar uzņēmējiem, jāattīsta ūdens tūrisma pakalpojumu piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem. Riebiņu novadā, turpinoties projekta “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”) aktivitātēm,   iegādāts jauns aprīkojums atpūtai uz ūdens.

Turpinās komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Galēnu un Stabulnieku pagastā

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/013 „Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā”  un projektu Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” .

Tika rīkotas nodarbības par sirds veselības riska faktoriem

Riebiņu novada dome kopš 2017. gada 16. jūnija ir sākusi īstenot projektu “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta”.

Konkurss "Dabai draudzīga ceļošana"

Konkurss

Aicinām piedalīties konkursā!

Konkursa nolikums: http://riebini.lv/upload/Jaunumi/2018.gads/nolikums_konkursam.pdf

Aktivitātes maijā

Aktivitātes maijā

Slimības profilakses un veselīabs veicināšanas pasākumi MAIJA mēnesī, projekta "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta"

Riebiņu novadā turpinās pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana

Riebiņu novada pašvaldība jau 2017. gadā uzsāka trīs Lauku atbalsta dienesta (LAD) apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, bet 2018. gadā turpināsies šo ceļu pārbūves darbi, kā arī tiks uzsākti vēl četru pašvaldības autoceļu būvdarbi. Pašvaldība šobrīd ir piesaistījusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 7 pašvaldības ceļiem.

Apstiprināts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”

Riebiņu novada domes katru gadu aktīvi piedalās Zivju Fonda rīkotajos pasākumos. Arī šogad Zivju Fonda pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” tika iesniegts un apstiprināts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”.

Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu.

Projekta ietvaros tiks uzstādīti pieci lielie informatīvie stendi pie Rušonas pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša, Kategrades, Rušona un Jāšezera krastos. Uz stendiem būs izvietota informācija  par makšķerēšanu, Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, iekļauti makšķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie punkti, informācija par makšķerēšanas licenču iegādi, atzīmētas tuvākās naktsmītnes un tūrisma objekti un ceļu tīkls. Projekta kopējās izmaksas – EUR 5493.40, no kuriem EUR 824.01 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Zivju Fonda padomes sēdē apstiprināti trīs projekti

2018. gada 20. martā Zivju Fonda padomes sēdē tika apstiprināti trīs Riebiņu novada domes iesniegtie projekti: “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā”, “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Riebiņu novada Salmeja, Bicānu, Jāšezerā“, “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Eikša, Lielais Kurtaša, Lielā Salkas, Kaučera un Kategrades ezeros” pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

Projekta mērķis ir veikt zivju resursu pavairošanu, radot vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu telpu, kā arī palielinot makšķerēšanas un vides tūrisma attīstības iespējas Riebiņu novadā.

Projekta rezultātā Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeros tiks ielaisti līdaku mazuļi: Lielajā Kurtaša ezerā – 5000 gabali, Lielajā Salkas ezerā – 5000 gabali, Salmeja ezerā – 10 000 gabali, Bicānu ezerā – 15 000 gabali un Rušonas ezerā – 50 000 gabali zandartu mazuļu.

Projektu kopējās izmaksas – EUR 22 833.87, no kuriem EUR 3951.37 ir pašvaldības līdzfinansējums.

» 1 2