{!title

Pasākumi, kuri vērsti uz komersantiem nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveidi Riebiņu novada Stabulnieku pagastā ir pabeigti

Projekta Nr.3.3.1.0/16/I/014 “Komercdarbības atbalstam paredzētās publiskās infrastruktūras attīstība Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā” mērķis bija izveidot vidi komercdarbības attīstībai Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros  tika veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve ceļa posmam 1,11 - 1,69 km, asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārtošanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība.     

Projekta mērķa grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti.

Projekta rezultātā:

 1.Izstrādāts "Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi - Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūve"  būvprojekts.

2.Projekta ietvaros tiks veikta Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi - Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem, kā arī transportam, kas veic saražotās produkcijas transportēšanu.

3.Projekta ietvaros veikta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi - Meža Mičulīši  posma km 1,11 - 1,69 pārbūves autoruzraudzība un  būvuzraudzība. 

4.Piesaistot  projekta vadītāju un grāmatvedi, veikta projekta vadības nodrošināšana.

5.Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes pakalpojumi par projekta īstenošanu.

6. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma izstrādei tiks piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā  veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā 130 000. 00 EUR apmērā, kā arī radīs 4 jaunas darba vietas.                

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Stabulnieku  pagasta komersantu komercdarbības attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un  darbavietu radīšanai.  

Projekta kopējās attiecināmās  izmaksas  ir 152941.18 EUR, no tiem: ERAF finansējums 130000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 16058.83 EUR, un valsts budžeta dotācija sastāda  6882.35 EUR , un neattiecināmās izmaksas 19294.72 EUR.

Projekta īstenošanas vieta Riebiņu novada Stabulnieku pagasta administratīvā teritorija.

Projekta realizācijas periods 01.12.2017. - 21.12.2018.