{!title

Turpinās darbi uz Riebiņu novada ielām un ceļiem uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai

Turpinās darbi uz Riebiņu novada ielām un ceļiem uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai

Riebiņu novada dome turpina realizēt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. specifiskā mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”, kur Preiļu novada dome ir vadošais partneris, bet Riebiņu un Aglonas novada pašvaldības kā projekta sadarbības partneri.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt Viduslatgales novados (Preiļu, Riebiņu, Aglonas) esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, revitalizējot degradētās teritorijas novadā, līdz ar to arī veicinot potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novadu un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

 

Attēlā: Rit sagatavošanas darbi asfalta seguma ieklāšanai 745 m garumā uz pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki.

 

Projekta ietvaros Riebiņu novadā plānots atjaunot – 3.5 ha lielu degradēto teritoriju, radīt 18 jaunas darba vietas un uzņēmēji ir apliecinājuši, ka veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uzņēmumā vairāk kā EUR 1 071 836,15 apmērā.

 

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi uz septiņiem Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem un ielām: pašvaldības autoceļa Nr. 26  Saules iela 0.00-0.38 km, Saules iela 0.38-0.47 km un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km, Nr.15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km, Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km, Nr. 48 Duntišķi – Skangaļu karjers – Riebiņi 1.63-2.18 km pārbūve, Nr. 15 Upes iela 0.00-0.620 km pārbūve.

 

Attēlā: Asfalta ieklāšanas darbi Saules ielā.

 

Asfalta segums jau ir ieklāts uz trīs ceļa posmiem: pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela 0.38-0.47 km  un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.23 km garumā; pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela 0.00-0.250 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.250 km garumā un pašvaldības autoceļa Nr.7 Riebiņi – Kalnacki 0.00-0.795 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.795 km garumā, bet pašvaldības autoceļa Nr. 15 Opūgi – Runcavnieki 0.00-0.745 km pārbūve, Riebiņu pagastā Riebiņu novadā pārbūvi 0.745 km garumā, tiek veikti sagatavošanās darbi asfalta seguma ieklāšanai.

 

Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā būvdarbi uz šiem ceļa posmiem tiks pabeigti 2018. gadā.

 

Vairāk informācijas par ELFLA pieejams šeit: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv