{!title

ERAF projekti

Projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā"

Projekta mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Preiļu rajona Riebiņu novada Riebiņu vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2010. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 83460.34 Eur, Valsts budžeta dotācija - 8836.96 Eur, pašaldības līdzfinansējums - 5891.36 Eur.

 

Projekts "Sociālās dzīvojamās mājas "Rudenāji" siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"

Projekta mērķis - veikt sociālās dzīvojamās mājas „Rudenāji” renovācijas darbus, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, nodrošinot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupas ar atbilstošiem dzīves apstākļiem.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2011. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 67255,37 Eur, Valsts budžeta dotācija - 13451,07 Eur, pašaldības līdzfinansējums - 58018,20 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada izglītības iestāžu informatizācija"

Projkta mērķis - Riebiņu novada izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, līdz ar to uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2011. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 36053.84 Eur, Valsts budžeta dotācija - 6362.45 Eur.

 

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Galēni"

Projekta mērķis - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2011. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija - 333636.57 Eur, pašvaldības līdzfinansējums - 91311.06 Eur.

 

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Gaiļmuiža"

Projekta mērķis - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2011. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija - 168 717.15 Eur, pašvaldības līdzfinansējums - 58488.61 Eur.

 

Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Riebiņi"

Projekta mērķis - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana.

Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada - 2011. gadam

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums un Valsts budžeta dotācija - 322 521.73 Eur, pašvaldības līdzfinansējums - 120 525.70 Eur.

 

Projekts "Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam"

Projekta mērķis - ar publisku pieejas punktu internetam izveidi radīt unikālu, pievilcīgu, Latgales lauku tradīcijās un modernajās tehnoloģijās balstītu dzīves vidi Riebiņu novada iedzīvotājiem, kas veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, izglītos, cels konkurētspēju darba tirgū un līdz ar to kavēs došanos labākas dzīves meklējumos ārpus novada, Latgales vai pat valsts.

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada līdz 2015. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - ERAF finansējums 4686.10 Eur, valsts budžeta dotācija - 206.74 Eur, pašvaldības finansējums - 620.22 Eur.

 

ERAF logo