{!title

ESF projekti

Projekts "Apmācību programmu nodrošināšana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai sociālās atstumtības pakļautajām personu grupām Riebiņu novadā"

Projekta mērķis - motivēt, konsultēt un apmācīt 78 sociālās atstumtības riskam pakļautos Riebiņu novada iedzīvotājus uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. Veicināt 4,4% Riebiņu novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riska grupu personu integrāciju darba tirgū. Sekmēt nodarbinātības līmeņa palielināšanos atsevišķām sociālās atstumtības riska grupām, kā arī nodrošināt mācības sociālās atstumtības riska grupu personām.

Projekta īstenošanas laiks no 2006. gada līdz 2008. gadam

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 48 690.60 Eur.

 

Projekts "Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā"

Projekta mērķis - piesaistīt speciālistus, kas sekmētu efektīvas administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā.

Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada līdz 2011. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 18500.00 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde"

Projekta mērķis - Nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu Riebiņu novada domē.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2012. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 44877.00 Eur.

 

 

Projekts "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta"

Projekta mērķis - organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 16. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas - ESF finansējums 58 949.20 Eur un valsts budžeta dotācija 10 402.80 Eur.