{!title

ESF projekti

Projekts "Apmācību programmu nodrošināšana komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai sociālās atstumtības pakļautajām personu grupām Riebiņu novadā"

Projekta mērķis - motivēt, konsultēt un apmācīt 78 sociālās atstumtības riskam pakļautos Riebiņu novada iedzīvotājus uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. Veicināt 4,4% Riebiņu novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riska grupu personu integrāciju darba tirgū. Sekmēt nodarbinātības līmeņa palielināšanos atsevišķām sociālās atstumtības riska grupām, kā arī nodrošināt mācības sociālās atstumtības riska grupu personām.

Projekta īstenošanas laiks no 2006. gada līdz 2008. gadam

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 48 690.60 Eur.

 

Projekts "Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā"

Projekta mērķis - piesaistīt speciālistus, kas sekmētu efektīvas administratīvās kapacitātes paaugstināšanai Riebiņu novadā.

Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada līdz 2011. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 18500.00 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde"

Projekta mērķis - Nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu Riebiņu novada domē.

Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada līdz 2012. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 44877.00 Eur.

 

Projekts "Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta"

Projekta mērķis - organizēt veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumus visiem Riebiņu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā un iesaistot sabiedrību pašvaldības organizētajos veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumos.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 16. jūnija līdz 2019. gada 31. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas - ESF finansējums 58 949.20 Eur un valsts budžeta dotācija 10 402.80 Eur.

Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”

Lai Latgalē palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, Latgales plānošanas regions informē, ka laika posmā no 2015.gada 1. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim realizēs Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Lai nodrošinātu visu mērķa grupu problēmu risinājumu projekta laikā tiks veikta mērķa grupu personu individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta un deinstitucionalizācijas plānu izstrāde, nosakot attīstāmo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, palīdzot pašvaldībām pakalpojumu plānošanā un izveidē. Tiks izstrādāti reorganizācijas plāni bērnu aprūpes institūcijām, nosakot darbības pakalpojuma tuvināšanai ģimeniskai videi, un valsts sociālās aprūpes centram, paredzot cilvēkresursu un infrastruktūras tālāku izmantošanu. Personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kas uzturas VSAC, tiks nodrošināti sagatavošanas pasākumi pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Ar sadarbības partneriem tiks uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana personām ar GRT un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Notiks speciālistu apmācības par klientu sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā (VSAC speciālisti, „sociālie mentori”), slēdzamo institūciju speciālistiem, lai pārkvalificētos sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšanai, bērnu ilgstošas aprūpes institūciju speciālistiem jaunu aprūpes veidu un darba metožu apguvei, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi attieksmes maiņai un stereotipu likvidēšanai.

Projekta īstenošanā iesaistīti 20 sadarbības partneri: 19 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”ar trīs filiālēm.

1. Daugavpils pilsētas dome;
2. Rēzeknes pilsētas dome;
3. Aglonas novada pašvaldība;
4. Baltinavas novada pašvaldība;
5. Balvu novada pašvaldība;
6. Dagdas novada pašvaldība;
7. Daugavpils novada pašvaldība;
8. Ilūkstes novada pašvaldība;
9. Kārsavas novada pašvaldība;
10. Krāslavas novada pašvaldība;
11. Ludzas novada pašvaldība;
12. Preiļu novada pašvaldība;
13. Rēzeknes novada pašvaldība;
14. Riebiņu novada pašvaldība;
15. Rugāju novada pašvaldība;
16. Vārkavas novada pašvaldība;
17. Viļakas novada pašvaldība;
18. Viļānu novada pašvaldība;
19. Zilupes novada pašvaldība;
20. Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale” ( filiāles “Kalkūni”, “Kalupe” un “Krastiņi”)

Mērķis
Palielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Pasākumi
• Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
• Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde;
• VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde;
• VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
• Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT;
• Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
• Speciālistu apmācība;
• Informatīvi un izglītojoši pasākumi.

Rezultāti
462 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 317 iestādēs esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums;
• tiks izstrādāts 1 reģiona deinstitucionalizācijas plāns, 1 valsts sociālās aprūpes centra filiāles un bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni;
533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos pakalpojumus;
387 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, 129 personas ar garīga rakstura, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;
• pieaugs audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;
• speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti.

Projekts tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros ar kopējo summu 8 278 912, 00 EUR, no tiem 7 037 075,20 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Ar projekta aktualitātēm var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/#.XcPmn9WxWUl