{!title

LEADER projekti

Projekts "Apskaņošanas iekārtu iegāde Riebiņu novada kultūras centra vajadzībām"

Projekta mērķis - Iegādāties apskaņošanas iekārtas Riebiņu novada kultūras centram, paaugstinot kultūras pasākumu efektivitāti un kvalitāti.

Projekta īstenošanas laiks - 2011. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 22111,88 Eur, pašvaldības finansējums - 5273,38 Eur.

 

Projekts "Sociālai mājai „Rudenāji”, Galēnos, nepieciešamā aprīkojuma iegāde"

Projekta mērķis - Sociāli dzīvojamai mājai „Rudenāji” iegādāties nepieciešamo telpu aprīkojumu un uzlabot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves apstākļus un nodrošināt vienlīdzīgu vides pieejamību ar atbilstošiem dzīves apstākļiem.

Projekta īstenošanas laiks no 2010. gada līdz 2011. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 5332,57 Eur, pašvaldības finansējums - 6526,66 Eur.

 

Projekts "Tautas tērpu iegāde Riebiņu novada Galēnu un Dravnieku pamatskolas deju kolektīviem"

Projekta mērķis - Tautas tērpu iegāde deju kolektīviem.

Projekta īstenošanas laiks 2012. gads

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 4111,89 Eur, pašvaldības finansējums - 1461,99 Eur.

 

Projekts "Sociālo pakalpojumu centra izveide Riebiņu novadā"

Projekta mērķis - Izveidot sociālo pakalpojuma centru Riebiņu novada Riebiņos.

Projekta īstenošanas laiks 2012. gads

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 6402,92 Eur, pašvaldības finansējums - 6658,54 Eur.

 

Projekts "Tautu tērpu iegāde Galēnu KN vidējās paaudzes deju kolektīvam ”Amizieris”"

Projekta mērķis - Tautas tērpu iegāde Galēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam "Amizieris", tādejādi nodrošinot deju kolektīvu ar tautas tērpiem, pilnveidojot tā vizuālo tēlu, saglabājot un popularizējot tautisko deju tradīcijas ne tikai pagasta, bet arī novada un republikas mērogā

Projekta īstenošanas laiks no 2012. gada līdz 2013. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 4268,62 Eur, pašvaldības finansējums - 939,10 Eur.

 

Projekts "Mēbeļu un  inventāra iegāde Riebiņu novada Sīļukalna pagasta kultūras nama labiekārtošanai, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai"

Projekta mērķis - Nodrošināt  Sīļukalna kultūras namu ar piemērotu aprīkojumu un inventāru, lai garantētu kvalitatīvu kultūras un izglītojošo pasākumu pieejamību Sīļukalna pagasta  un Riebiņu novada iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 12334,36 Eur, pašvaldības finansējums - 4248,50 Eur.

 

Projekts "Riebiņu novada kapsētu teritoriju labiekārtošana"

Projekta mērķis - Labiekārtot 21 Riebiņu novada kapsētu - ierīkot 5 ūdens ņemšanas vietas, ierīkot stāvlaukumu, uzstādīt 20 kapu nosaukumu plāksnes, izbūvēt 2 žogus, izgatavot un uzstādīt 16 tualetes, tādējādi uzlabojot lauku dzīves telpas kvalitāti un nodrošinot ilgtspējīgu attīstību.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 16647,60 Eur, pašvaldības finansējums - 9176,01 Eur.

 

Projekts "Sagādā svētkus sev un bērniem"

Projekta mērķis - Pamatlīdzekļu iegāde Riebiņu novada bērnu un ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas pilnveidošanai, kā arī lauku dzīves kvalitātes veicināšana Riebiņu novadā.

Projekta īstenošanas laiks no 2013. gada līdz 2014. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 1005,11 Eur, pašvaldības finansējums - 1656,89 Eur.

 

Projekts „Jauniešu deju kolektīvs „Strūga” – sava laika tautas dejas mākslas tēla atspulgs”

Projekta mērķis - Tautas tērpu komplektu iegāde Riebiņu KC deju kolektīvam ”Strūga”.

Projekta īstenošanas laiks no 2014. gada līdz 2015. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 4522,39 Eur, pašvaldības finansējums - 1557,71 Eur.

 

Projekts “Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām”

Projekta mērķis - Specializētā autotransporta iegāde Riebiņu novada sociālā dienesta vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada līdz 2017. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 18 000,00 Eur, pašvaldības finansējums - 26 961,00 Eur.

 

Projekts “Informatīvās infrastruktūras izveide Riebiņu novadā”

Projekta mērķis - Informatīvo zīmju uzstādīšana visā Riebiņu novada teritorijā.

Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada līdz 2017. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 7212,92 Eur, pašvaldības finansējums - 3240,58 Eur.

 

Projekts “Mūsdienīgas gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana kultūras pakalpojumu sniegšanas kvalitātes nodrošināšanai Riebiņu novada kultūras namos”

Projekta mērķis - Gaismas aparatūras iegāde Riebiņu novada kultūras namiem

Projekta īstenošanas laiks no 2016. gada līdz 2017. gadam.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums - 34767,00 Eur, pašvaldības finansējums - 11975,30 Eur.