{!title

LVAF projekti

Projekts "Riebiņu novada Silajāņu pagasta administratīvās ēkas katlu mājas rekonstrukcija"

Projekta mērķis - Gaisa piesārņojošo vielu emisijas samazināšana, pārejot uz videi draudzīgo kurināmo – kokapstrādes uzņēmumu atkritumiem (šķeldu).

Projekta īstenošanas laiks no 2006. gada līdz 2007. gadam.

Projekta kopējās izmasas - fonda finansējums 35000.00 Eur, pašvaldības finansējums 18500.00 Eur.

 

Projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” dabas aizsardzības plāna izveide (2. posms)"

Projekta mērķis - Apkopojot aizsargājamā ainavu apvidus „Kaučers” priekšizpētes informāciju par esošo biotopu un sugu stāvokli, izstrādāt dabas aizsardzības plānu aizsargājamā ainavu apvidus „Kaučers” bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, izmantot iegūtos datus dabas lieguma ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta īstenošanas laiks 2007. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 4579.28 Eur, pašvaldības finansējums 1526.43 Eur.

 

Projekts "Nepieciešamā finansējuma nodrošinājums ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai uz Jašas upes Rušonas pagastā Kastīres ciematā norēķinu veikšanai SIA „Nāra” un aizsprosta – regulatora būvju rekonstrukcija"

Projekta mērķis - veikt galīgo norēķinu „Ietekmes uz vidi novērtējums aizsprosta – regulatora atjaunošanai uz Jašas upes Rušonas pagastā Kastīres ciematā norēķinu veikšanai firmai SIA „Nāra”. Slūžu rekonstrukcija uz Jašas upes lejpus iztekas no Jašas ezera, lai uzturētu ezeru hidroloģisko režīmu.

Projekta īstenošanas laiks 2007. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 30019.31 Eur, pašvaldības finansējums 30000.00 Eur.

 

Projekts "Sīļukalna ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža"

Projekta mērķis - Veikt neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Sīļukalna ciematā.

Projekta īstenošanas laiks 2008. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 3931.00 Eur, pašvaldības finansējums 1284.88 Eur.

 

Projekts "Kastīres ciemata neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža"

Projekta mērķis - Veikt neizmantojamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža Kastires ciematā.

Projekta īstenošanas laiks 2008. gads.

Projekta kopējās izmaksas - fonda finansējums 3243.00 Eur, pašvaldības finansējums 2240.50 Eur.

 

Projekts "„Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas liegumiem “Rušonu ezera salas” un “Lielais Pelečāres purvs”, un dabas aizsardzības plāna aktualizēšana dabas liegumam „Jašas-Bicānu ezers””

Projekta mērķis -

Projekta īstenošanas laiks no 2015. gada līdz 2016. gadam.

Projekta kopējās izmaksas