{!title

Sporta jomas projekti

Projekts "Sporta laukuma bāzes pilnveidošana Riebiņu ciematā"

Projekta mērķis - Pilnveidot sporta laukuma materiāltehnisko bāzi Riebiņu pagasta Riebiņu ciematā, radot jauniešiem sporta aktivitātēm piemērotu vidi un iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta īstenošanas laiks 2007. gads.

Projekta kopējais finansējums - Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansējums 3244,15 Eur, pašvaldības finansējums - 811,04 Eur.

 

Projekts "Mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīga satura realizācijas nodrošināšana Rušonas pamatskolā"

Projekta mērķis - Nodrošināt mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīgu satura realizāciju, kā arī ārpusskolu fiziskām aktivitātēm un sporta treniņiem nepieciešamo sporta inventāru.

Projekta īstenošanas laiks 2007. gads.

Projekta kopējais finansējums - Sporta pārvaldes finansējums 1074,27 Eur, pašvaldības finansējums - 1068,58 Eur.

 

Projekts "Mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīga satura realizācijas nodrošināšana Silajāņu pamatskolā"

Projekta mērķis - Nodrošināt mācību priekšmeta „Sports” pilnvērtīgu satura realizāciju, kā arī ārpusskolu fiziskām aktivitātēm un sporta treniņiem nepieciešamo sporta inventāru.

Projekta īstenošanas laiks 2007. gads.

Projekta kopējais finansējums - Sporta pārvaldes finansējums 1052,83 Eur, pašvaldības finansējums - 1052,83 Eur.

 

Projekts “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde sporta stundu kvalitātes uzlabošanai Riebiņu novada izglītības iestādēs"

Projekta mērķis - Radīt Riebiņu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem iespēju nodarboties ar sistemātiskām fiziskām aktivitātēm atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību; sekmēt izpratni par veselības, fizisko spēju, vides un konkrēto sporta veidu vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību.

Projekta īstenošanas laiks 2016. gads.

Projekta kopējais finansējums - Izglītības un Zinātnes ministrijas finansējums 3451,00 Eur, pašvaldības finansējums - 2949,91 Eur.